OK
Maranfishery

ماهی درمانی

image

ماهی درمانی
چه خوب است اگر در مصرف مواد غذایی هم بتوانیم مانند هر کار دیگری برنامه ریزی نموده و غذا را نه تنها برای سیر شدن ، بلکه بخاطر تأمین نیازهای واقعی بدن و مقابله در برابر عوارض و ناراحتی های مختلف مصرف نماییم . در بررسی های چگونگی اثر رژیم غذایی بر روی فعالیتهای سلولی ،دانشمندان درحین انجام بررسیها به تحقیق درزمینه مصونیتها ، سرطان ، بیماریهای واگیردار ،سردردها و متابولیسم سلولی و ارتباط آنها با مصرف غذاهای دریایی پرداختند ونتایج درخشانی نیز کسب نمودند. اهمیت این یافته ها تاحدی بود که روزنامه های پزشکی نیوانگلند نوشتند: (((خوردن مرتب ماهی به شما کمک می کند تا در مقابل بیماریهای قلبی بجنگید.))) یکی دیگر ازمجلات پزشکی معتبر نوشت : خوردن حداقل یک یا دوبار ماهی در هفته شما را در برابر ابتلاء بیماریهای عروقی بیمه می کند و از آن زمان بودکه توجه جهانیان به مصرف هرچه بیشتر وبهتر ماهی معطوف گردید .درحال حاضر ارزشهای ویژه این غذاها برای کارشناسان ومحققین علوم غذایی مشخص واختلاف ارزش آنها باغذاهای دیگر معلوم گردیده است .به همین دلیل روز به روزمصرف این غذاها افزایش یافته وکسانی که قدر ومنزلت انها رامی دانند سعی دارند که غذاهای دریائی درچرخه غذائی تمام مردم وارد شود. به امید روزی که برای ماهی وسایر آبزیان به خاطر ارزشها واهمیتهائی که درتأمین نیازها وسلامت مادارند ،ارج وقرب بیشتری قائل شویم . تادوسه دهه قبل مصرف ماهی درکشورما منحصر به ساحل نشینان شمالی وجنوبی بود ودیگران تنهادرمواقع ومواردی خاص می توانستند بهفیض خوردن ماهی آنهم باکیفیتی نامناسب نائل آیند .باپیشرفت تکنولوژی صید ،عمل آوری ،حمل ونقل وتوزیع ،کم کم ماهی به نقاط دورتر از ساحل نیز برده شد و مردم بیشتری به خوردن ماهی عادت نمودند.به هرحال در کشور مامصرف ماهی در حال حاضر در مقایسه با جوامع وکشورهای دیگر که دسترسی به دریاها واقیانوسها دارند کم وعمدتاً ناچیز است .با وجود افزایش صید وتولید ماهی درکشور هنوز درصد بالائی ازهموطنان عزیز مارغبت چندانی به خوردن ماهی و سایر آبزیان نشان نمی دهند. مواردی که موجب بی علاقگی مردم به مصرف ماهی می گردد،عبارتند از : 1-مشکل تهیه(به راحتی سایر گوشتها دردسترس نیست ) 2- نحوه پاک کردن 3- وجود بوی مخصوص ماهی درحالت عادی وهنگام طبخ 4-عدم آشنائی به نحوه طبخ 5-وجود استخوانهای ریز بدون شک ماهی وسایرآبزیان می توانند نقش عمده ای رادرتأمین قسمتی ازنیازهای پروتئینی کشوربازی نمایند، ولی آنچه مسلم است علیرغم اهمیتها وارزشهای غذائی آبزیان درمقایسه باگوشت قرمز وحتی گوشت مرغ تاکنون بهای کافی به ماهی وآبزیان وفرآورده های حاصله ازآنها داده نشده است وعلت اصلی این امر عدم شناخت کافی هموطنان ازارزشهای غذائی وپزشکی گوشت ماهی وسایر آبزیان است .