OK
Maranfishery

کنترل کلسترول خون با مصرف گوشت ماهی

image

کنترل کلسترول خون بامصرف گوشت ماهی
دربساری ازجوامع نصف مرگ ومیر ها دراثرتصلب شرائین یاآرتروز اسکلروز بوجود می آید که حاصل تجمع کلسترول وایجاد بافتهای اضافی درعروق خونی است که باعث بسته شدن آنها ومنجربه حملات قلبی و یا سکته های مغزی می گردد.در موارد خفیف ممکن است باعث بسته شدن عروقی که ارگانهای دیگر را تغذیه می کنند،گردد و سلامت فرد رابه خطر اندازد .بدون شک درصدی از مشکلات حملات قلبی و سکته های مغزی ارثی بوده ومنشأژنتیکی دارند.باکاربرد یک رژیم غذائی مناسب می توانیم شانس مبتلاءشدن احتمالی خود به سکته رابه میزان چشمگیری کاهش دهیم . با کاهش یک درصد کلسترول خون ابتلابه برخی از بیماریهای قلبی 2درصد کاهش می یابد. بررسیهای انجام شده حاکی از آنندکه غذاهای دریائی عمده ترین غذاهائی هستند که میتوانند این کار را انجام دهند .تحقیقاتی که روی سیستم تغذیه ای جوامع مختلف صورت گرفته معلوم می کند که صیادان ژاپنی درجزیره کیوسو زندگی میکنند ،حداقل کلسترول خون را دارند .اسکیموها نیزبااینکه چیزی جز گوشت ماهی ،پستانداران دریائی نمی خورند ،کلسترول خونشان بسیار کم است . بیماریهای قلبی آن دسته ازهلندیها که هفته ای دوبار ماهی می خورندنصف هلندیهائی است که اصلا ًغذاهای دریائی مصرف نمی نمایند. در هر کجای دنیا،مردمی که عادت به خوردن غذاهای دریایی دارند،کمترممکن است به بیماریهای قلبی وعروقی ،دیابت ،ورممفاصل وآسم مبتلا شوند و همچنین شانس ابتلای آنها به سرطان نیز کمتر است